Velkommen til Vestermarken – hos os skal hver dag være en god dag for alle

I Vestermarken kan vi rigtig godt lide at være sammen. For os er det vigtigt at vi er et åbent hus, hvor vuggestuebørn kan trippe på besøg i børnehaven og hvor børnehavebørn kan besøge vuggestuen. Derudover ser vi det som en kæmpe fordel, at alle voksne kender alle børn.

I Vestermarken vægter vi forældresamarbejdet højt. Som forældre er I børnenes vigtigste omsorgspersoner og det er jer der kender jeres barn bedst. Jo mere vi kan samarbejde om hvad der rører sig i jeres barns liv, des bedre er det for jeres barn. Det giver mening at der er sammenhæng imellem hjem og institution.
Derudover har vi brug for jer i dagligdagen. Hvis I har spørgsmål til jeres barns hverdag, hvis I undrer jer eller hvis I har spørgsmål, skal I komme til os – vi kan ikke handle på noget vi ikke har kendskab til.

Vi er en personalegruppe som er stolte af vores fag og som er glade for at gå på arbejde. Vi tager altid afsæt i, hvad der er bedst for børnene og hvis noget ikke fungerer, laver vi det om. Vi er bevidste om at vi er rollemodeller – både i forhold til børnene, til jer forældre og i forhold til hinanden. Hos os er der som udgangspunkt ikke noget der ikke kan lade sig gøre og den bedste idé vinder altid. Vi sætter os selv i scene. Vi er der hvor børnene er; på gulvet, på græsset, i klatrestativet, i skovbunden, trillende ned ad bakkerne, i klatretræet, i sandkassen m.m. Når vi er tætte på børnene, kan vi guide og støtte dem lige der hvor de er i deres udvikling. Derudover er vi altid nysgerrige på det vi er en del af, og på det som børnene viser og fortæller os med deres kroppe og deres sprog.

I Vestermarken er det pædagogiske måltid en stor del af vores pædagogiske praksis. Vores køkkenleder er dygtig og vægter børneinddragelse højt i dagligdagen. I Vestermarken har de ældste børn f.eks. en ønskedag, hvor de er med i køkkenet og laver dagens måltid. Derudover er det vigtig for os, at børnene inddrages i at skrælle og skære grøntsager og frugt, og at de hjælper med at dække bord.

 

Vestermarken blev bygget i 2014. I indretningen af Vestermarken har det været vigtigt for os at have nogle store lyse rum, at kunne tilbyde forskellige funktioner og at tage højde for at børnene, rent fysisk, kan bevæge sig på den meget gulvplads vi har. Børn har brug for at bruge deres krop – både når de leger og når de skal tilegne sig nye færdigheder.
I Vestermarken har vi et fællesrum som bl.a. danner rammen om vores fællesfredag, derudover har vi motorikrum i både vuggestuen og børnehaven.
Vores café er placeret i centrum af vores institution. Her har vi åbent kig til køkkenet, vuggestuen, atriumgården og via store glaspartier til fællesrummet og noget af børnehaven.
Vores legeplads er indrettet sådan at den appellerer til at børnene har mulighed for at bruge deres sanser. – De kan klatre, de kan snurre, de kan dreje, de kan grave, de kan gynge, de kan ase og mase, de kan trille, de kan lege med vand og med mudder, de kan gemme sig og en masse mere.

Hvis du klikker på linket herunder kan du se en plantegning over Vestermarken:

 

 

Vestermarken er normeret til 6 børnegrupper, hvilket svarer til ca. 100 børn som er fordelt på to afdelinger – en vuggestueafdeling og en børnehaveafdeling. Vi elsker at være sammen på kryds og tværs, og ser det som en kæmpe fordel, at være et åbent hus hvor alle voksne kender alle børn.

Alle børn og voksne er tilknyttet faste børnegrupper og i vores hverdag arbejder vi bevidst med inddeling af børn i mindre grupper – både i vuggestuen og i børnehaven. Dette gør vi bl.a. for at kunne støtte og guide børnene i deres nærmeste udviklingszone.
I Vestermarken er vi optagede af at skabe trygge og genkendelige rammer for børnene. Derudover har vi som voksne ansvaret for at opbygge vigtige relationer, så fundamentet for børnenes trivsel og udvikling er til stede.

Vuggestuens rytme:
Kl.06.30-09.00: I dette tidsrum er vi fælles på legepladsen eller indenfor i grupperummene.

Kl.09.00: Samling for alle vuggestuebørn. Her får børnene tilbudt frugt og brød samt vand.

Kl.09.30: Dagens aktiviteter begynder. Det kan både være ude, inde i mindre grupper, ude på legepladsen, eller på tur i nærområdet.

Kl.10.45: Spisning

Kl.11.30: Puttes sovebørn.

Kl.12.15 Pauser afvikles/leg i et af vuggestuerummene

Kl.13.30: Vi spiser eftermiddagsmad.

Efter eftermiddagsmaden er der aktiviteter inde og ude.

Kl. 17.00 lukker vi (fredag kl. 16.30)

 

Børnehavens rytme:

Kl.06.30-09.00: Vi er fælles på legepladsen eller indenfor i grupperummene.

Kl.09.00: Samling i de tre børnehavegrupper. Der serveres frugt, brød og vand. 

Kl.09.30: Dagens aktiviteter begynder i de enkelte børnehavegrupper.

Kl.11.00: Spisning

Kl. 12.00: Sovebørn puttes.

Kl.12.15: Vi går på legepladsen

Kl.12.15 Pauser for medarbejderne afvikles

Kl.13.30: Vi starter fælles eftermiddagscafé op.

Kl. 14.30: Vi er fælles på legepladsen eller indenfor i grupperummene.

Kl. 17.00: Institutionen lukker (fredag kl. 16.30)

Fællesfredag:
Hver fredag formiddag holder vi fællesfredag for hele institutionen. Her synger vi, danser, laver sanglege, vi rimer og laver rytmik. De 6 børnegrupper og deres voksne har på skift ansvaret for at afholde fællessamlingen. Samlingen kan både afholdes udenfor og indenfor.

 

Sine, køkkenleder i Vestermarken: I Vestermarkens køkken laver vi ernæringsrigtig mad ud fra sæsonens økologiske råvarer. Maden er ikke kun sund og nærende, men i lige så høj grad præget af at skulle vække sanserne, således tages der højde for variation i både farver, tekstur og smag. Vi laver alt fra Moules-frites til boller i karry og er ikke bange for at udfordre madmodet. Vi følger børnenes idéer og har dem ofte med i den praktiske madlavning. Vi arbejder pædagogisk med måltidet og skaber rammerne for den gode maddannelse, hvor madglæde er i højsædet.

Vores køkken har guldmærket i det Økologiske Spisemærke, med en økologiprocent på 98-99%.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

For at jeres barn kan trives bedst muligt, og I kan være trygge ved at aflevere jeres barn, er det vigtigt med et godt samarbejde mellem jer og os. Viden om, og forståelse for hinanden, giver en god baggrund for at handle og tage hensyn. Denne viden vil ofte give personalet en bedre baggrund for at støtte det enkelte barn i forskellige situationer.
Gensidige informationer, daglig dialog og respekt er vigtige faktorer i et godt samarbejde personale og forældre imellem.

Når I afleverer og henter jeres barn, er I på vej til noget andet, det betyder at I som oftest er kort tid i institutionen. Vi ser derfor gerne, at den tid bliver brugt på at få jeres barn godt ind i institutionen.
Som udgangspunkt vægter vi højt at være nærværende i samspillet med børnene og i den aktivitet, vi er i gang med. Men vi ved også at der kan være behov for at videregive vigtige informationer. Er der noget I ikke har fået formidlet eller har i spørgsmål, er I altid velkomne til at ringe til os i løbet af dagen.

Vi opfordrer jer til ikke at bruge mobiltelefoner i institutionen.

Forældresamtaler

Når jeres barn begynder i Vestermarken, afholder vi en indkøringssamtale. Her vil vi tale om jeres barns behov, rytme, forventninger og om hverdagen i Vestermarken. Desuden vil I blive tilbudt en samtale når barnet er 9-14 måneder, igen inden barnet fylder 3 og 6 år. Derudover afholder vi samtaler efter det enkelte barns behov. Både I og vi kan bede om en samtale, hvis I oplever, der er behov for en dialog om jeres barns trivsel og udvikling.

I god tid inden en samtale afholdes, får I udleveret relevant materiale. Vi holder forældresamtaler med udgangspunkt i dialogsamtale-materialet, hvor både forældre og pædagoger forbereder sig inden samtalen.  

 Forældremøder

Der afholdes 1-2 forældremøder om året med relevante pædagogiske emner. Efterårsmødet indeholder desuden valg til forældrerådet og bestyrelsen, og et tema. Hvis der er forældremøde i foråret, omhandler det relevante pædagogiske emner.

Derudover afholder vi dialogmøder omkring overgange og når børnene er 4 år. Hér er essensen samskabelse og en dialog omkring relevante emner.

 Forældrerådet

Forældrerådet består af syv forældrerepræsentanter fra Vestermarken, samt suppleanter og en personalerepræsentant. Lederen deltager på forældrerådsmøderne, men har ingen stemmeret. Forældrerådet vælger en forældrerepræsentant til at sidde i den fælles bestyrelse i Stavtrup dagtilbud.

Der afholdes ca. 4 forældrerådsmøder om året.

 

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

I Vestermarken arbejder vi bevidst med relations dannelse og det at skabe tryghed for barnet. I vores optik kan man ikke udvikle sig hvis ikke man trives og netop derfor, er det vores fornemmeste opgave at skabe troværdige relationer som leder til tryghed hos børnene.

Gennem opbygningen af dagligdagen i Vestermarken, dens rutiner og traditioner, er det vores mål at kunne give børnene en tryg, udviklende og udfordrende hverdag. Hver dag skal være en god dag. Vi lægger vægt på børnenes behov for omsorg og nærvær, og vi er bevidste om at skabe rum for tætte barn/barn og barn/voksne relationer, da dette er med til at give barnet mulighed for at udvikle sig socialt samt at skabe et stabilt fundament for dets videre udvikling.

For at styrke barnets selvværd er det vigtigt, at vi voksne møder det enkelte barn i dets nærmeste udviklingszone. Det gør vi ved dels at styrke dets stærke sider, dels ved at drage omsorg for dét de hver især bøvler med og ved at acceptere og anerkende barnets personlighed.
Vi er bevidste om at børn er forskellige og er opmærksomme på dette i arbejdet med det enkelt barn og med den børnegruppe, som barnet er en del af. Mange gange har børn brug for at spejle sig i noget andet for på bedste vis at kunne øve sig.

I dagligdagen skal der være tid til leg, tid til at iagttage de andre børn og tid til at være sig selv. Vi lægger vægt på at bevare og styrke barnets naturlige nysgerrighed. På den måde får barnet mulighed for at udvikle sin forståelse både for omverdenen og for sig selv.

Når man er barn i Vestermarken, er man del af et stort og vigtigt fællesskab. Et fællesskab med passende udfordringer, et fællesskab som børnene vokser sig større og ældre i, og et fællesskab som styrker børnene i de forskellige overgange de skal møde i deres barndom.

Vi arbejder løbende med "pædagogisk Læreplan" og herunder finder du et link til evaluering i 2022:


Herunder er der et udvalg af aktiviteter der understøtter vores pædagogiske arbejde

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.